ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

 

                                                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                                                          เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานกา่อสร้าง

                                                                                     ......................................

                              รูปแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านไผ่คำ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 467,200 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านไผ่คำ ขนาดดำเนินการผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 015 เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840  ่ตร.ม.  ตามแบบ อบต.กำหนด

4.ราคาคำนวณ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เป็นเงิน 467,200 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง 

     5.1 บัญชีประมาณราคากลาง(แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง

     5.2 แบบสรุปอื่นๆ เช่น แบบ ปร 6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

      6.1 นางศุภิสรา  คันธาวัฒน์                    ประธานกรรมการ

      6.2 นางสาวพัชราภรณ์  ถาวรไพศาลชีวะ   กรรมการ

      6.3 นางนิภารัตน์  นามบุญลือ                 กรรมกา่ร

 

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 11  เดื่อน  ตุลาคม   พ.ศ. 2560

 

 

                                                                                นายคะรม   ใต้เมืิองปาก

                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่