ประกาศราคากลาง

                                                                                ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองใหญ่

                                                                 เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

                                                                                            .................................

                                                             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคากลางอ้างอิง)

                                                                                   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 11 บ้านหนองแมวโพง

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

2. วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร    489,100  บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองแมวโพง ขนาดดำเนินการ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้างช้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เป็นเงิน  489,100 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง (แนบท้าย)

        1.บัญชีประมาณราคากลาง (แบบ ปร.4) แบบ สรุปค่าก่อสร้าง

        2.แบบสรุปอื่นๆ เข่น แบบ ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

         1. นางศุภิสรา  คันธาวัฒน์                 ประธานกรรมการ

         2. นางสาวพัชราภรณ์  ถาวรไพศาลชีวะ       กรรมการ

         3. นางนิภารัตน์  นามบุญลือ                     กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560

   

           นายคะรม   ใต้เมืองปาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่