เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับมูลนิธิบุคคล พอเพียง ได้จัดโครงการพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง และบรรยายพิเศษ เรื่องการด าเนิน ชีวิต ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับสมาชิกใหม่ในเขตต าบลหนองใหญ่ โดยมี ท่านคะรม ใต้เมืองปาก นายกอบต. ท่านสมัย มาตรภาพ รองนายก อบต. ท่านรัศมี พลเยี่ยม เลขานายก อบต. ท่านศุภิศรา คันธาวัฒน์ ปลัดอบต. จ.ส.อ.สุรศักด์ บัวนิล รองปลัดอบต. ท่านอิสระ  วงษ์ชนะ หัวหน้าส านักงานปลัดร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติ  จากท่านศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอ าเภอโพนทอง เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด