เมื่อวันที่  7 - 8  กันยายน 2560  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  และวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของศีลธรรม จริยธรรม การรู้จักการทำงานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร  และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  กิจกรรมจะมีระหว่างวันที่  7 – 8  กันยายน 2560   ณ.วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีท่านคะรม   ใต้เมืองปาก  นายกอบต.   ท่านสมัยมาตรภาพ  รองนายกอบต. ท่านชัยศรี  พลเยี่ยม รองนายกอบต. ท่านรัศมี พลเยี่ยม เลขาฯ  ท่านศุภิสรา  คันธาวัฒน์  ปลัดอบต.  และ หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานลูกจ้าง  พนักงานทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้